Karesi Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz Satış İlanı

İLANBALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN(Karesi Emlak Müdürlüğü) SIRA NO.TAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLEMEVKİİ / SOKAĞIADAPA...

İLAN
BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Karesi Emlak Müdürlüğü)

SIRA
NO.
TAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLEMEVKİİ / SOKAĞIADAPARSELCİNSİYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMUTAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT
 BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİİHALE SAATİ
110010115773BalıkesirKaresiNaipliKöyaltı189177Hali Arazi955,57Tamİmarsız575.000,00115.000,0028.05.202409:20
210010106197BalıkesirKaresiYeniköyBağlar1019Tarla1.682,26Tamİmarsız135.000,0027.000,0028.05.202409:40
310010115812BalıkesirKaresiNaipliKillik1854Hali Arazi676,36Tamİmarsız205.000,0041.000,0028.05.202410:00
410010115464BalıkesirKaresiKalaycılarTuzlalık129366Hali Arazi5.816,78Tamİmarsız470.000,0094.000,0028.05.202410:20
510010115793BalıkesirKaresiNaipliKargakıran18425Hali Arazi959,73Tamİmarsız96.000,0019.200,0028.05.202410:40
610010115794BalıkesirKaresiNaipliKargakıran18426Hali Arazi1.308,23Tamİmarsız132.000,0026.400,0028.05.202411:00
710030103845BalıkesirBalyaSöbücealanHaşhaştepe11112Çalılık2.994,22Tamİmarsız180.000,0036.000,0028.05.202411:20
810030103110BalıkesirBalyaÇukurcakKöyiçi103286Çalılık1.511,31Tamİmarsız540.000,00108.000,0028.05.202411:40
910030104786BalıkesirBalyaMancılıkMeryempınarı17854Çalılık2.808,61Tamİmarsız212.000,0042.400,0028.05.202412:00
1010030112603BalıkesirBalyaKadıköy-13817Tarla2.380,54Tamİmarsız575.000,00115.000,0028.05.202412:20
1110030101897BalıkesirBalyaSemizköyÇalarası 696Tarla1.500,00Tamİmarsız150.000,0030.000,0028.05.202414:00
1210030111583BalıkesirBalyaSemizköyGökmenalanı 1454Bahçe324,70Tamİmarsız50.000,0010.000,0028.05.202414:20
1310030105285BalıkesirBalyaKavakalanÇardakbaşı1114Çalılık1.885,59Tamİmarsız312.000,0062.400,0028.05.202414:40
1410030103801BalıkesirBalyaGölobaUzunçınar1231Hali Arazi699,15Tamİmarsız
(Yerleşik Alan Sınırları İçinde)
455.000,0091.000,0028.05.202415:00
1510030103792BalıkesirBalyaGölobaKocatarla1152Hali Arazi3.679,66Tamİmarsız520.000,00104.000,0028.05.202415:20
1610030104258BalıkesirBalyaKayalarÇal12710Hali Arazi2.462,51Tamİmarsız570.000,00114.000,0028.05.202415:40

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi/BALIKESİR) toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.  

3- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Karesi Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir.

4- Taşınmazların satış bedeli, (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) talep edilmesi halinde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıl içinde eşit taksitlerle de ödenebilir. Taksitlendirilen bedele kanuni faiz uygulanır. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedelinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve  döner sermaye işlem bedeli (İhalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından alınan bedel) haricinde her hangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; 

     a) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. kimlik numarasını (T.C. Kimlik Kartı aslının ibrazı ile birlikte fokopisi) bildirmeleri, 

     b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  vergi kimlik numarasını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (2024 yılı) sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

     c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, adlarına düzenlenmiş ve ihaleye katılmaya yetkili olduklarını gösterir Noter Tasdikli Vekaletnameyi İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

     d) İhale başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları) Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.

6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.

8- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Taşınmazların üzerinde üçüncü kişilere ait muhdesat olması durumunda şartnamede belirtilecek, müşteri ile muhdesat sahibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince kendi aralarında çözüm sağlayacaktır. 

10- Taşınmazların imar durumu, imarlı alanlar ile ilgili yapılaşma şartları vb. hususlar istekli tarafından ilgili belediyeden araştırılarak, bu şartların bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılaşma şartları vb. hususlara ilişkin İdareye sorumluluk yüklenemez, bu hususta İdareden hak ve tazminat talebinde bulunamazlar. Taşınmazların imar durumları dosyasında bulunan bilgi, belgeler ve ilgili belediyeden alınan belgelere istinaden hazırlanmış olup, ihaleye hazırlık süreci ile ihale tarihi arasındaki sürede taşınmazın imar durumundaki değişiklikten dolayı İdareye sorumluluk yüklenemez.

11- Geçici Teminat Bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine yatırılması gerekmekte olup,  Alındı Belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Banka ile yapılacak geçici teminat yatırma işlemlerinde Muhasebe Müdürlüğünden ayrıca Teyit Belgesi alınması gerekmekte olup, Banka Dekontları Geçici Teminat Belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde Vezne bulunmadığından tahsilat işlemi yapılamamaktadır.

12- Üzerinde İhale kalmayan İstekliler, Geçici Teminat Bedeli iadesi için kendi adlarına kayıtlı banka hesap bilgilerinin  (IBAN No.lu) yer aldığı dilekçe ile Müdürlüğümüze (İhale Komisyon Başkanlığı) başvuru yapması gerekmektedir.

13- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 266 224 4715 / Dahili 502)                                                                                                                                                                                                        İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02028011

17 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Halkın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Halkın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Halkın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.